Stad in Cijfers - Databank

Aantal overige personen op actieve leeftijd

Aantal anderen tussen 18 en 64 jaar die in Antwerpen wonen. Tot deze groep behoren onder andere: - uitgaande grensarbeiders - personen die in België werken voor een organisatie/onderneming die niet bijdrageplichtig is aan de Belgische sociale zekerheid. - zeelieden van de Belgische koopvaardij (aangegeven bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden) - personen aangegeven bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (personen die hun beroepsactiviteit uitoefenen in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte en gebruik maken van de niet-verplichte sociale verzekering) - internationale functionarissen en diplomaten - ‘coöperanten’. - huisvrouwen/huismannen - huishoudpersoneel dat niet is aangegeven bij de RSZ - rechtgevende kinderen die niet opgenomen zijn in het kadaster RKW of niet gekend zijn bij het RSVZ - geschorste werkzoekenden - ouderen van wie de partner het gezinspensioen ontvangt - renteniers of personen die uitsluitend leven van andere inkomsten dan diegenen gekend binnen het DWH AM&SB (bv. huurinkomsten, beursopbrengsten,…) - personen die wel in de loop van het kwartaal gekend zijn bij een van de betrokken socialezekerheidsinstellingen maar niet op de laatste dag van het kwartaal - personen die enkel via het Rijksregister of minirn gekend zijn in het DWH AM&SB maar niet via een van de betrokken socialezekerheidsinstellingen