Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen kleiner of gelijk aan 10.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] aangiften kleiner of gelijk aan €10.000 (t.o.v. totaal belastingsaangiften). Een aangifte kan zowel van één persoon zijn (alleenstaande, feitelijk samenwonende, meerderjarig thuiswonend kind) als van twee personen (gehuwden en wettelijk samenwonenden). Het netto belastbaar inkomen is de som van alle netto belastbare inkomens in het betreffende gebied. Onder netto belastbaar inkomen wordt verstaan: het brutoloon nadat daar sociale bijdragen en beroepskosten zijn afgetrokken, vermeerderd met andere belastbare netto inkomsten (uit onroerende goederen, uit kapitaal en roerende goederen, en uit diverse andere bronnen).