Stad in Cijfers - Databank

interkwartiele coëfficiënt belastingplichtigen

[ratio] interkwartiele coëfficiënt: hiervoor wordt de interkwartiel afstand gedeeld door het mediaaninkomen. Hoe groter deze waarde, hoe meer ongelijkheid. Deze deling maakt het mogelijk om vergelijkingen in de tijd te doen, want zij is niet inflatie-gevoelig. De interkwartielafstand is een maat van de loonkloof in een gebied. Het is het verschil tussen het inkomen van het derde en het eerste kwartiel. Het inkomen van het derde kwartiel is het inkomen van de aangifte waarvoor geldt dat een kwart van de aangiftes een groter bedrag betrof, drie kwart een lager bedrag. Het eerste kwartiel is dan uiteraard het inkomen waarbij een kwart van de aangiftes lager is, driekwart hoger. Beide maten zijn gebaseerd op het jaarlijks netto belastbaar inkomen per aangifte van een gebied. Dit is de som van alle netto belastbare inkomens in het betreffende gebied. Onder netto belastbaar inkomen wordt verstaan: het brutoloon nadat daar sociale bijdragen en beroepskosten zijn afgetrokken, vermeerderd met andere belastbare netto inkomsten (uit onroerende goederen, uit kapitaal en roerende goederen, en uit diverse andere bronnen).