Stad in Cijfers - Databank

Mediaan netto belastbaar inkomen aangiften

Doorsnee of mediaaninkomen. Dit is het inkomen waarvoor geldt dat de helft van de aangiften een groter bedrag, de helft een kleiner bedrag betreft. Aangiften met NUL INKOMSTEN worden hierbij NIET MEEGETELD om het mediaan inkomen te bepalen. Het doorsneeinkomen weerspiegelt beter de situatie van de 'doorsnee inwoner' dan het gemiddelde inkomen. Dit laatste bedrag wordt immers sterk naar boven getrokken door een klein aantal zeer hoge inkomens. Deze maat is gebaseerd op het jaarlijks netto belastbaar inkomen per aangifte van een gebied. Dit is de som van alle netto belastbare inkomens in het betreffende gebied. Onder netto belastbaar inkomen wordt verstaan: het brutoloon nadat daar sociale bijdragen en beroepskosten zijn afgetrokken, vermeerderd met andere belastbare netto inkomsten (uit onroerende goederen, uit kapitaal en roerende goederen, en uit diverse andere bronnen).