Stad in Cijfers - Databank

% inwoners blootgesteld aan geluidsniveau >= 60dB (etmaal)

Het aandeel inwoners dat gedurende een etmaal, is blootgesteld aan een geluidsniveau boven of gelijk aan 60dB. Dit beschouwt men als een matig geluidsklimaat en milderende maatregelen zijn aangewezen. De strategische geluidsbelastingskaarten (kortweg geluidskaarten) zijn een weergave van de berekende geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. Zoals de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) voorschrijft, worden er voor de agglomeratie Antwerpen om de 5 jaar geluidskaarten opgemaakt voor elke afzonderlijke geluidsbron en voor deze bronnen samen.