Stad in Cijfers - Databank

Aandeel percelen met woonfunctie

Aantal percelen met woonfunctie gedeeld door het totaal aantal percelen toegewezen aan dit gebied. Hierbij wordt geen rekening gehouden met hoeveel woningen er zijn. Dit is dus zeker niet hetzelfde als "meergezinswoningen", dat eenvoudig telt hoeveel percelen