Stad in Cijfers - Databank

% natuurlijk groen t.o.v. publiek groen

Het aandeel natuurlijk groen tov het totale publieke groen. Natuurlijk groen, zowel onder voorwaarden toegankelijk als ontoegankelijk: groene ruimten met een natuurfunctie zoals speciale beschermingszones (Vlaams Ecologisch Netwerk-VEN, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en natuurgebieden die in beheer zijn van Natuurpunt of ANB. • onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik. bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg (=belevingsgroen). Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. (wandelen, rusten, zitten). • ontoegankelijk: kan niet betreden worden (bijv. omheind, verbodsbord), bijvoorbeeld Fort 7 in Wilrijk en Kuifeend in de haven.