Stad in Cijfers - Databank

% oppervlakte straat en plein

Percentage straat en pleinen tov de totale oppervlakte. Met straten (wegbaan) bedoelen we voetpad, rijweg, ev. fietspad. Deze informatie komt van het GRB, opmeting gebeurt door Vlaanderen. Met pleinen bedoelen we publiek toegankelijke ruimten, die vaak verhard zijn: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, buurtsportterreinen. Deze informatie komt van Stadsontwikkeling.