Stad in Cijfers - Databank

# meter fietsinfrastructuur

# meter fietsinfrastructuur (fietspad, fietsstraat en fietssuggestiestrook) Met fietsinfrastructuur bedoelen we: • Fietsstraat: straat waar fietsers de ganse breedte van de rijbaan mogen gebruiken en waar inhalen van fietsers niet toegelaten is. Ze worden aangegeven met het verkeersbord F111. Ze zijn ingetekend in de geodatalaag als 1 lijnstuk (= segment wegenregister), met als gevolg dat de bijbehorende lengte van dit lijnstuk wordt berekend. • Fietssuggestiestrook: maakt deel uit van de rijbaan, en bijgevolg moet er rekening mee gehouden worden dat de fietssuggestiestrook rechts van de rijrichting gebruikt kan worden door het overige gemotoriseerde verkeer, zowel voor het rijden als het stilstaan en / of parkeren, tenzij plaatselijke omstandigheden dit laatste verbieden. Als er in een straat langs weerskanten 2 stroken zijn, dan zijn ze ingetekend in de geodatalaag als 2 lijnstukken, met als gevolg dat de bijbehorende lengte van deze lijnstukken wordt berekend. • Fietsoversteekplaats • Fietspad: het gedeelte van de openbare weg dat langs een rijbaan gelegen is ofwel een eigen bedding heeft en dat tot doel heeft verplaatsingen met de fiets of bromfiets (klasse A) op een veilige, comfortabele en eenduidige manier te laten verlopen. Het fietspad kan aanliggend of vrijliggend van de rijbaan liggen, of losliggend van de rijbaan, enkel of dubbelrichting zijn. (verkeersbord D7 of D9) - aanliggend gelijkgronds: fietspad dat direct en zonder niveauverschil aansluit op de rijbaan. Er is een visuele scheiding tussen rijbaan en fietspad door een afvoergoot, onderbroken evenwijdige witte lijnen of een afwijkende kleur of materiaal. Het gebruik van gelijkgrondse fiets- stroken dient vermeden te worden. Voorbeelden: Leopoldstraat. Als er in een straat langs weerskanten 2 fietspaden zijn, dan zijn ze ingetekend in de geodatalaag als 2 lijnstukken, met als gevolg dat de bijbehorende lengte van deze lijnstukken wordt berekend. - aanliggend verhoogd: fietspad is fysiek gescheiden van de rijbaan door een niveauverschil van minstens 5 cm. Voorbeelden: Gedeelte Pelikaanstraat, Turnhoutsebaan thv Deurne-dorp, Schroeilaan. Als er in een straat langs weerskanten 2 fietspaden zijn, dan zijn ze ingetekend in de geodatalaag als 2 lijnstukken, met als gevolg dat de bijbehorende lengte van deze lijnstukken wordt berekend. - vrijliggend: fietspad waarvan de verharding fysiek gescheiden is van de rijbaan door een veiligheidsstrook van minimaal 1 m die niet door rijdend verkeer mag of kan worden gebruikt (verhoogde berm, groenstrook, parkeerstrook, …). Voorbeelden Plantin- en Moretuslei, Jan Van Rijswijcklaan, Fruithoflaan, Singel. Als er in een straat langs weerskanten 2 fietspaden zijn, dan zijn ze ingetekend in de geodatalaag als 2 lijnstukken, met als gevolg dat de bijbehorende lengte van deze lijnstukken wordt berekend. - losliggend: is een in eigen bedding aangelegd tracé, geheel onafhankelijk van het tracé van een verkeersweg met tweerichtingsfietsverkeer (b.v. fietsweg op verlaten spoorwegbeddingen, jaagpad…) Voorbeelden: Ringfietspad, Ijzerlaan-fietsbrug, fietssnelweg Luchtbal, parkwegen die als belangrijke fietsassen worden gebruikt. Ze zijn ingetekend in de geodatalaag als 1 lijnstuk (= segment wegenregister), met als gevolg dat de bijbehorende lengte van dit lijnstuk wordt berekend. - opgeblazen fietsopstelstrook: fietsopstelvak, is een wegmarkering aan kruispunten waar fietsers eerder kunnen vertrekken - fietsbrug/ fietstunnel: infrastructuur louter voor fietsers/bromfietsen klasse A/steps/voetgangers/...bestemd, dus geen fietspaden die mee over bruggen/ onder tunnels voor het autoverkeer lopen. Ze zijn ingetekend in de geodatalaag als 1 lijnstuk (= segment wegenregister), met als gevolg dat de bijbehorende lengte van dit lijnstuk wordt berekend. De lengte is gebaseerd op de lijnstukken van de geodatalaag ‘fietsinfrastructuur’, die je kan vinden op het opendata platform van de Stad Antwerpen. Dus als een fietspad, fietssuggestiestrook langs weerskanten van de straat is ingetekend, dan wordt de bijbehorende lengte van deze lijnstukken berekend. Bij fietsstraten, losliggende fietspaden en bruggen en tunnels (die vaak één fysiek aaneengesloten infrastructuur en dubbelrichting zijn) worden telkens als 1 lijnstuk (= segment wegenregister) beschouwd, met als gevolg dat de bijbehorende lengte van dit lijnstuk wordt berekend.